ERP Impress Professional

ImpressProfessional ERP


โปรแกรม Impress Professional คือ โปรแกรมระบบบริหารทรัพยากรองค์กร(Enterprise Resource Planning – ERP) ประสิทธิภาพสูงสำหรับบริหารจัดการส่วนต่างๆ ภายในองค์กร เช่น

 • การบริหารส่วนงานจัดซื้อ (Purchasing Management)
 • ส่วนงาน ขายและจัดจำหน่าย (Sales and Order Management)
 • ส่วนงานสินค้าคงคลัง (Inventory Control Management)
 • ส่วนงานวางแผนการผลิต (Production Planning)
 • ส่วนงานบัญชี และ การเงิน (Financial and Accounting)
 • ส่วนงานบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
 • ส่วนงานซ่อมบำรุง (Maintenance)

เป็นต้น โดยข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมในแต่ละส่วนจะสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงถึงกัน นอกจากจะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประกอบการตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องแล้ว ยังสามารถอาศัยข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของแต่ละส่วนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เสมือนเป็นกระจกเงาที่ช่วยสะท้อนสภาพความเป็นจริงขององค์กร ว่ามีความแข็งแกร่งหรือความได้เปรียบตรงส่วนไหนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และ ความอ่อนแอหรือความเสียเปรียบตรงจุดไหนที่ควรจะรีบแก้ไข ผลสะท้อนในส่วนต่างๆ เหล่านี้จะสามารถให้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Impress_Modules

ความโดดเด่นของ Impress Professional นอกจากความสามารถของโปรแกรมแล้ว ความยืดหยุ่นทั้งทางด้านการลงทุนและการใช้งานกับธุรกิจที่หลากหลายก็เป็นจุดเด่นที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยอาศัยโครงสร้างของโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถทำงานเป็นส่วนๆ ตามระบบงาน (Modules) ได้ เช่น สามารถเริ่มต้นการใช้งานด้วย ระบบงานใดงานหนึ่ง หรือ หลายๆระบบงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกันได้ ทำให้ผู้ซื้อสามารถกระจายการลงทุนเป็นส่วนๆได้ ตามความพร้อมและความต้องการในแต่ละช่วงเวลา หรือจะลงทุนทั้งระบบแบบครบวงจรในเวลา เดียวกันก็ได้ สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการซื้อเฉพาะบางระบบงาน (Modules) เพื่อที่จะไปต่อเชื่อมกับระบบงานเดิมในลักษณะขยายประสิทธิภาพของระบบงานเดิม ก็สามารถทำได้ในลักษณะส่งผ่านข้อมูล ( Interface ) สำหรับ ในเง่ของการรองรับการใช้งานกับธุรกิจที่หลากหลายนั้น อาศัยส่วนเพิ่มเติม (Addon) สำหรับแต่ละธุรกิจ (รายละเอียดความต้องการอาจจะแตกต่างกันออกไปในบางจุด) ที่มีอยู่แล้วใน Impress Professional ส่วนบางธุรกิจเฉพาะที่ Impress Professional ทียังไม่สามารถรองรับในขณะนี้ ก็สามารถทำเป็นส่วนเพิ่มเติม (Addon) เข้าไปเสริมได้ การที่แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆ ตามระบบงานยังมีข้อดีในแง่ที่มีการแบ่งงานตามระบบที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการนำไปใช้งานอีกด้วย

          ถ้าเทียบความสามารถของโปรแกรมกับเงินที่จะต้องใช้สำหรับการลงทุนกับโครงการ ERP แล้ว โปรแกรม ERP Impress Professional คือ โปรแกรม ERP ไทยที่มีความคุ้มค่าสำหรับการลงทุน เพราะประสิทธิภาพและความสามารถไม่ได้ด้อยไปกว่าโปรแกรมที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น SAP Oracle Accpac Navision หรือ Axcepta

:: โปรแกรม หรือ ระบบงานต่างๆ ของ Impress Professional ::

 1. System Manager Module - (โปรแกรมระบบจัดการรวม)
 2. General Ledger Module - (โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท)
 3. Tax System Module - (โปรแกรมระบบภาษี)
 4. Financial Report Module - (โปรแกรมระบบวิเคราะห์งบการเงิน)
 5. Inventory Control  Module - (โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง)
 6. Purchase Order Module - (โปรแกรมระบบจัดซื้อ)
 7. Account Payable Module - (โปรแกรมระบบบัญชีเจ้าหนี้)
 8. Cash & Bank Module - (โปรแกรมระบบเงินสดและธนาคาร)
 9. Order Entry Module - (โปรแกรมระบบจัดจำหน่าย/จอง/ขาย)
 10. Account Receivable Module - (โปรแกรมระบบบัญชีลูกหนี้)
 11. Sales Analysis Module - (โปรแกรมระบบวิเคราะห์ขาย)
 12. Fixed Asset Module - (โปรแกรมระบบสินทรัพย์ถาวร)

Impress Add On Modules & Functions…..

 1. Production Planning - (โปรแกรมระบบวางแผนการผลิต)
 2. Activity Base Costing - (โปรแกรมระบบต้นทุนตามกิจกรรม)
 3. Job Cost Module - (โปรแกรมระบบบัญชีต้นทุนตามงาน)
 4. Point Of Sales (POS) - (โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน)
 5. Warehouse Management System - (โปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้า)
 6. Consignment System - (โปรแกรมระบบฝากขาย)
 7. Area Rental Business - (โปรแกรมระบบให้เช่าพื้นที่)
 8. Fund Accounting - (โปรแกรมบัญชีสำหรับบริหารกองทุน)

สามารถติดต่อขอดูสาธิตโปรแกรมได้ที่

บริษัท : Business Computer Service Center Co., Ltd.
เว็บไซต์ : http://www.bcsc.co.th http://impresssoft.com
โทร : 026750110-4


Tag :

ตัวอย่าง โปรแกรม บัญชี คำนวณ ภาษี เพื่อ กรม สรรพากร สำหรับ หน่วยงาน ราชการ โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สามารถ เชื่อมต่อทางไกล เชื่อมต่อสาขา ในลักษณะ ครบวงจร all in one software sme software โปรแกรม import export POS software หมายถึง โปรแกรม point of sales หรือ pos หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับ ธุรกิจ ขายปลีก retail business โปรแกรม บัญชี บริหาร ธุรกิจ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง โปรแกรม บริหาร ก่อสร้าง โปรแกรม รับเหมา โปรแกรมบัญชีบริการ โปรแกรมบัญชีผลิต โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรม บริหาร ต้นทุน ก่อสร้าง site งานก่อสร้าง
โปรแกรม BOQ โปรแกรมคำนวณ BOQ สำหรับธุรกิจ ก่อสร้าง BOQ สำหรับรับเหมาติดตั้ง,โปรแกรม รับเหมา, โปรแกรมควบคุมงบประมาณ, ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง,โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการก่อสร้าง, ถอดแบบ BOQ, บริหารต้นทุน ก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย โปรแกรม บริหาร ต้นทุน งาน โครงการ ก่อสร้าง ประเมิน ค่าใช้จ่าย โปรแกรม ระบบ บัญชี แยก ประเภท, ระบบ บัญชี สินค้า คงคลัง, การ บริหาร สินค้า คงคลัง, ซอ ฟ ท์ แว ร์ ระบบ บัญชี, โปรแกรม บัญชี ส ต็ อก, โปรแกรม บัญชี sme โปรแกรบัญชีฟรี, โปรแกรมบัญชีครัวเรือน, โปรแกรมบัญชีรายรับรายจ่าย,โปรแกรม บัญชี erp,โปรแกรมบัญชี สำหรับกองทุน โปรแกรมบัญชีสำหรับสำนักงานกฎหมาย วางระบบ วางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบภาษี
โปรแกรม POS, โปรแกรม ขายหน้าร้าน, Point of Sale System, โปรแกรม ณ. จุดขาย, เครื่องยิงบาร์โค้ด, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมบัญชี pos, software point of sales โปรแกรมพิมพ์ บาร์โค้ด, โปรแกรมบัญชี รองรับ บาร์โค้ด,โปรแกรม บัญชี all in one โปรแกรม CRM โปรแกรม Payroll บริหารบุคคล ทรัพย์ยากรมนุษย์,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบัญชีเงินเดือน โปรแกรมศูนย์บริการ โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชี ศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีสำหรับศูนย์บริการ
โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Enterprise Resource Planning โปรแกรม วางแผน บริหาร ตาราง การ ผลิต MRP Manufactoring Resource Planning กำลัง การ ผลิต เครื่องจักร คน ปัจจัย สนับสนุน การ ผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ ต่อ หน่วย โปรแกรมบัญชี บริหารกองทุน, โปรแกรมระบบบัญชี จัดการกองทุน , ระบบบัญชี สำหรับ บริษัท จัดการกองทุน กองทุนรวม, Asset Management Accounting , Fund Management Accounting System, โปรแกรมบัญชีกองทุนรวม, โปรแกรมบัญชีสำหรับกองทุน Warehouse Management System โปรแกรม ระบบ บริหาร จัดการ ควบคุม คลังสินค้า การจัดส่ง การกระจาย สินค้า วัตถุดิบ โปรแกรมบัญชี ขนส่ง, Transportation Management , Logistic software, โปรแกรม โลจิสติก, ระบบโลจิสติก โปรแกรมบัญชี โลจิสติกส์, การ บริหาร จัดการ โล จิ สติ ก ส์,โปรแกรม โลจิสติกส์, โปรแกรม ระบบ โลจิสติกส์, โปรแกรม บริหาร ระบบ โลจิสติกส์, Logistic Management software โปรแกรม ชิปปิ้ง, โปรแกรมบัญชี ชิปปิ้ง, shipping software shipping, ระบบชิปปิ้ง, โปรแกรม freight forwarder, โปรแกรมบัญชี freight forwarder โหลดโปรแกรมบัญชี, download โปรแกรมบัญชี, ดาวโหลดโปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ โปรแกรมบัญชี RFID, โปรแกรม RFID, โปรแกรม รองรับ RFID โปรแกรมสร้างฟอร์ม โปรแกรมออกแบบฟอร์ม