:: PDP Inventory Stock Control System ::

pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต็อกจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมเช็คสต๊อกจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมสต๊อคจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


โปรแกรม stock online โปรแกรมสินค้าคงคลัง ออนไลน์ โปรแกรม สต็อก online
 
 
 

 


- สามารถเลือกวิธีการคำนวณต้นทุนแบบ Average, FIFO, LIFO, Lot

- กำหนดสูตรการผลิตและให้ไปเบิกวัตถุดิบตามสูตรการผลิตได้ (BOM) ได้

- สามารถกำหนดเงื่อนไขให้สต๊อกติดลบได้หรือไม่ได้

- สามารถกำหนดยอดคงเหลือต่ำสุด สูงสุด หรือ จุดสั่งซื้อที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการบริหารคลังสินค้า

- สามารถตั้งให้ระบบเตือนเมื่อปริมาณสินค้าต่ำกว่าจุดต่ำสุด หรือ ต่ำกว่าสั่งซื้อ หรือ มากกว่าจุดสูงสุด

- สามารถกำหนดจำนวนคลังสินค้า(Warehouse)ได้ไม่จำกัด

- สามารถโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง(Warehouse)ได้

- สามารถระบุตำแหน่งจัดเก็บสินค้า ( Location) ภายในคลังสินค้าต่างๆได้

- สามารถกำหนดช่วงอายุสินค้าได้

- รหัสสินค้า/วัตถุดิบสามารถแจกแจงได้ 2 ระดับคือ Product Group และ Product No.

- รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode

- กำหนดรหัสสินค้าได้ยาวถึง 20 ตัวอักษร

- กำหนดรูปแบบการแสดงรหัสสินค้าได้เอง

- ความสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าและวัตถุดิบได้ทั้งการรับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุน

- สามารถพิมพ์เอกสาร รับ เบิก โอน ปรับปรุงต้นทุนได้

- สามารถกำหนดรหัสการเคลื่อนไหว (Movement Code) เพื่อใช้แยกประเภทการเบิก และ ประเภทการรับ

เช่น เบิกไปเป็นตัวอย่าง เบิกเข้าผลิต รับจากการผลิต รับคืนสินค้าชำรุด รับคืนจากการผลิต เป็นต้น

- สามารถกำหนดรหัสหน่วยงาน (Cost Center Code) เพื่อให้สามารถสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานได้

- สามารถกำหนดรหัสงาน (Job Code) เพื่อให้สามารถสรุปต้นทุนของแต่ละงานหรือโครงการได้

- สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัว สามารถเก็บได้มากกว่า 1 คลังสินค้า (Multiple Location)

- สินค้าหรือวัตถุดิบ 1 ตัวมีหน่วยนับได้ 3 ระดับ เช่น ลัง กล่อง ชิ้น และสามารถ Convert ได้ทุกหน่วย

- มีรายงานเพื่อสรรพากร และ รายงานวิเคราะห์เพื่อการบริหาร

- รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดงเฉพาะปริมาณ

- รายงานบัญชีสินค้าคงเหลือแสดง ปริมาณ และ ต้นทุน

- รายงานบัญชีคุมสินค้า (Stock Card)

- รายงานสรุปการเคลื่อนไหวของสินค้าตามแต่ละชนิดการเบิก (Movement Code)

- รายงานค่าใช้จ่ายแยกตาม หน่วยงาน

- รายงานการเบิกวัตถุดิบใช้ตามงาน (Job Code)

- รายงานแสดงอายุของสินค้า (Aging)

- รายงานแสดงสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ

- รายงานสำหรับตรวจนับสินค้า พร้อม Tag ติดสินค้าในการตรวจนับ

- รายงานแสดงการรับ/เบิกประจำปีเปรียบเทียบทั้ง 12เดือน

>


 
โปรแกรม ระบบ บริหาร งาน สินค้าคงคลัง raw material finished goods tranfer minimum maximum stock control bill of material วันหมดอายุ
โปรแกรม สต็อก สต๊อก สต๊อค สต็อค ควมคุม สต็อค สต็อค program inventory control software system access ระบบสต็อก ระบบบัญชีสต็อก ระบบควมคุมสต็อก ระบบบริหารสต็อก โปรแกรมสต็อก บริหาร จัดการ ควบคุม คลังสินค้า บัญชีคุมสินค้า โปรแกรมจัดการคลังสินค้า software inventory control management control stock software stock management สต๊อคการ์ด รายงานสต๊อคการ์ด สตอก สตอค สต็อคการ์ด แบบฟอร์มใบรับ แบบฟอร์ม ใบเบิก