:: PDP Sales Order / Order Entry System / Account Receivable / Sales Analysis ::

โปรแกรมขาย

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (online) ผ่าน internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถเคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ…

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

more…