Tag-Archive for ◊ software ◊

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          เป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP


โปรแกรม purchase online โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ ออนไลน์ โปรแกรม จัดซื้อ สั่งซื้อ online

more…

:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

more…

Category: โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร |  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

:: PDP Inventory Stock Control System ::

pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต็อกจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมเช็คสต๊อกจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมสต๊อคจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


โปรแกรม stock online โปรแกรมสินค้าคงคลัง ออนไลน์ โปรแกรม สต็อก online
 
 
 

 

more…

:: PDP Cash & Bank System ::

pic14

         เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินสดและธนาคาร สามารถบันทึกการฝากถอนเงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพิ่มความสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า

 

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการเงิน PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการเงิน PDP

 
more…

:: PDP Sales Order / Order Entry System / Account Receivable / Sales Analysis ::

โปรแกรมขาย

ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท

เป็นโปรแกรมบริหารงานขายหรือโปรแกรมขายช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รองรับการขายในลักษณะออนไลน์ (online) ผ่าน internet หรือ ผ่าน โทรศัพท์มือถือ(mobile GPRS) ในกรณีที่มีสาขา หรือ หน่วยรถเคลื่อนที่ได้ โปรแกรมยังมีระบบวิเคราะห์การขาย เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้มการขาย เพื่อใช้ในการปรับปรับกลยุทธ์การขาย … ฯลฯ…

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการขาย PDP

more…

:: PDP General Ledger System ::
โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          โปรแกรมบัญชีแยกประเภทคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แยกประเภทของเอกสารทางบัญชีเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์และจัดทำงบการเงิน โปรแกรมยังสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด…

more…

pdplogoSmallgif
แยกโปรแกรมออกตามประเภทธุรกิจ

 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง ไฟฟ้า ประปา ค้า วัสดุ ก่อสร้าง :เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุก่อสร้าง ควบคุมการเบิกจ่ายตาม BOQ งวดการจ่ายและรับชำระเงิน
 • โรงงานอุตสหกรรม : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
 • ธุรกิจให้ บริการ เช่น ศุนย์บริการซ่อมอุปกรณ์ ศูนย์ให้คำปรึกษา
  : เน้นเรื่องการบริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี
 • ธุรกิจ Import/Export : ต้องการสรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก
 • ธุรกิจ สำนักงานบัญชี : ต้องการไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน
 • ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน : เน้นเรื่องการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน
 • ธุรกิจ จัดจำหน่าย ค้าปลีก : เน้นเรื่องสินค้าที่มี Serial No., Barcode, Color, Style, Size สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า รองรับระบบฝากขาย consigment
 • ธุรกิจ ชิปปิ้ง> : เน้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม งาน สรุปกำไรขาดทุนตามงาน
 • สามารถใช้งานทั้งแบบ Stand alone และ LAN System
 • สามารถติดตั้งใช้งานบน Window 98/2000/Me/XP/Vista
 • เมนูการใช้งานบนหน้าจอ และ รายงาน สามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงเป็นภาษาไทย(Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ(English) (Multiple Language)
 • หน้าจอใช้งานถูกออกแบบให้มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน
 • สามารถใช้ เพียง Keyboard อย่างเดียว หรือ Keyboard+Mouse ในทุกหน้าจอ
 • สามารถ Drill Down ลึกลงไปได้หลายขั้น ถึงต้นฉบับเอกสารได้
 • ทั้งระบบประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 8 โปรแกรม
 • รายงานสามารถที่จะเลือกดูบนจอภาพ พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ส่งเป็นไฟล์ไป Excel หรือ PDF
 • ไม่จำกัดจำนวนบริษัท/สาขา/หน่วยงาน ที่จะใช้งาน (Multiple Company)
 • ไม่จำกัดจำนวนปีในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (สามารถย้อนดูอดีตได้ตลอดเวลา)
 • ไม่จำกัดงวดในการทำงาน สามารถทำงานข้ามปีโดยยังไม่ต้องปิดบัญชีปีปัจจุบัน
 • กำหนดปีที่ใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. (แสดงปีได้ทั้ง 2 หรือ 4 หลัก)
 • สามารถเลือก Running Number เอกสารอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
 • สามารถอ้างอิงเอกสารงทั้งแบบ One-to-Many, Many-to-One หรือ Partial ได้
 • รองรับการใช้งานสำหรับสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number
 • รองรับหลายสกุลเงิน (Multiple Currency) สามารถ ซื้อ ขาย ในหลายสกุลเงิน
 • สามารถบริหารรายรับรายจ่าย ตามหน่วยงาน(Profit/Cost Center) ตามงาน/โครงการ
  (Project/Job) ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาติดตั้ง หรือโรงงานผลิตได้
 • สามารถกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตได้
 • รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
 • รองรับตัวเลขจำนวนเงินหลักแสนล้าน (999,999,999,999.99)
 • สามารถกำหนด Access Rights สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล(Security Control)
 • รายงานทุกรายการสามารถส่งออกไปที่ Excel ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการใช้งานได้เอง
 • มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติเวลาไฟฟ้าหรือเครื่องเกิดขัดข้องในขณะใช้งาน
 • Integrated System ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ป้อนข้อมูลครั้งเดียวได้ข้อมูลบริหารมากมายตามมา
 • โปรแกรมได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.apacsoftware.co.th

aaa