Tag-Archive for ◊ management ◊

:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

more…

Category: โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร |  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

:: PDP Inventory Stock Control System ::

pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต็อกจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมเช็คสต๊อกจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมสต๊อคจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


โปรแกรม stock online โปรแกรมสินค้าคงคลัง ออนไลน์ โปรแกรม สต็อก online
 
 
 

 

more…

aaa