Tag-Archive for ◊ บริหาร ◊

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          เป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP


โปรแกรม purchase online โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ ออนไลน์ โปรแกรม จัดซื้อ สั่งซื้อ online

more…

:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

more…

Category: โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร |  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

:: PDP Inventory Stock Control System ::

pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต็อกจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมเช็คสต๊อกจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมสต๊อคจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


โปรแกรม stock online โปรแกรมสินค้าคงคลัง ออนไลน์ โปรแกรม สต็อก online
 
 
 

 

more…

:: PDP Cash & Bank System ::

pic14

         เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินสดและธนาคาร สามารถบันทึกการฝากถอนเงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ ทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย เพิ่มความสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า

 

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการเงิน PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการเงิน PDP

 
more…

aaa