:: PDP Fixed Asset System ::
โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          โปรแกรมบริหารสินทรัพย์หรือโปรแกรมสินทรัพย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปรแกรมนอกจากช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชีแล้ว ยังมีระบบตรวจสอบประวัติและติดตามทรัพย์สินแต่ละชิ้นว่า มีการติดตั้งตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้ดูแล สถานที่ตั้งปัจจุบัน ประวัติการซ่อมแซม ประวัติการทำประกันภัย เพื่อให้ผู้ดูแลประเมินได้ว่าควรจะทำการบำรุงรักษา หรือ ถึงเวลาต่อประกันภัย หรือ ต่อทะเบียนหรือยัง สามารถบัทึกและแสดงรูปภาพของทรัพย์สินได้ และยังสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องสแกน (Handheld Scanner) สำหรับนำไปอ่านสแกนทรัพย์สินและนำข้อมูลที่ได้ถ่ายเข้าสู่โปรแกรมโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทางหน้จอ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินทรัพย์ถาวร PDP

more…

Category: โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถาวร |  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |