Tag-Archive for ◊ ออนไลน์ ◊

:: PDP Purchase Order / Purchasing System ::
โปรแกรมจัดซื้อ


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          เป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ(PO) เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงรายละเอียดจากเอกสารใบสั่งซื้อ(PO) ได้ โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อ หรือ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัดสินใจว่าควรจะสั่งซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบหรือบริการจากผู้ขาย(Vendor) รายไหน จึงจะทำให้สิ่งที่สั่งซื้อเข้ามานั้น เป็นประโยชน์กับ องค์กรสูงสุด ทั้งในเรื่องของ ราคา คุณภาพที่ได้รับ และตรงตามเวลาที่ต้องการ …

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมจัดซื้อ PDP


โปรแกรม purchase online โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ ออนไลน์ โปรแกรม จัดซื้อ สั่งซื้อ online

more…

:: PDP Inventory Stock Control System ::

pic15


ราคาโปรโมชั่น 10,000 บาท


          สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน โปรแกรมสต็อกจะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน โปรแกรมเช็คสต๊อกจะช่วยบริหารจัดการให้สินค้าสำเร็จรูปมีเพียงพอเพื่อขายหรือจัดจำหน่าย และจะเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อเข้ามาเพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าพลาดโอกาสในการขาย สำหรับโรงงานผลิต โปรแกรมสต๊อคจะช่วยบริหารจัดการให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตสำหรับแต่ละคำสั่งผลิต หรือแต่ละช่วงเวลา ขณะเดียวกัน ก็จะบริหารไม่ให้ต้องสต็อควัตถุดิบมากเกินความต้องการ เพราะนั่นเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต..

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมสินค้าคงคลัง


โปรแกรม stock online โปรแกรมสินค้าคงคลัง ออนไลน์ โปรแกรม สต็อก online
 
 
 

 

more…

aaa